توجه توجه

لطفا قبل از ارسال پیامک، حتما شماره های خود را رندوم نمایید. 
از قسمت دانلود نرم افزار، نرم افزار مربوطه را دانلود نمایید و شماره ها یی که قصد ارسال پیامک دارید را رندوم نمایید. 
از فایل  راهنمای country code،  مقدار فیلد country code داخل نرم افزار را پر نمایید.
به عنوان مثال برای ارسال به کشور کانادا باید  CA درج گردد.